Forum d.o.o.
Šubićeva 21,
10 000 Zagreb
Mb: 080204727
OIB 97733342230
Temeljni kapital: 37 000 kn
Odgovorna osoba:
dipl.ing.arh. Faruk Muzurović

Tel : +385 1 46 19 233
+385 1 46 19 344
Fax: +385 1 464 00 22
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide 17

Natječaji

NATJEČAJNI RADOVI

- Poslovni objekt “ BAKS “, 2004.
- Rukometna dvorana - RŠC Špansko, 2004.
- Sportska dvorana i bazen HOC Bjelolasica
- Zgrada vlade – Prisavlje, Zagreb
- Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb 2000.
- Hrvatski trgovački centar, Sesvete, Zagreb
- Trgovačko-poslovno stambeni objekt, Iblerov trg, Zagreb
- Stambeno poslovni objekt Petrinjska, Zagreb
- Nogometni kompleks Kajzerica
 

HRVATSKI OLIMPIJSKI CENTAR BJELOLASICA

IDEJNI PROJEKT ŠPORTSKE DVORANE I BAZENA I PRATEĆIH SADRŽAJA TE UREĐENJA OKOLIŠA NA LOKACIJI VRELO

 

 

detaljnije u folderu PROJEKTI 

 

HRVATSKI OLIMPIJSKI CENTAR  BJELOLASICA

Islamski Kulturni Centar u Sisku

N A T J E Č A J

ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJA

ISLAMSKOG KULTURNOG CENTRA U SISKU
k.č. 1796/1, k.o. Sisak Novi, SISAK – CAPRAG

ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SISAK
 

detaljnije u folderu PROJEKTI

Islamski Kulturni Centar u Sisku

Islamski Kulturni Centar u Puli

Zemljište predviđeno za izgradnju novog Centra površine cca 4,700 m2 nepravilnog je trapeznog oblika, a kolni i pješački pristup te priključci na sve komunalne infrastrukturne vodove omogućen je preko ulice Krševanova Stancija i Valmade.
Postojeće zemljište je u blagom padu prema jugu, većim dijelom kao travnjak, a manjim vinograd,
predviđa se za izgradnju Islamskog kulturnog centra – Džamije sa svim pratećim vjersko, kulturno, edukativnim sadržajima.
Obzirom da “ Islamski kulturni centar” u svojoj polivalentnoj funkciji objedinjuje vjersku, kulturnu, društvenu i obrazovnu komponentu, predloženim rješenjem koncepcije, funkcionalno-prostorne organizacije maksimalno se akceptiraju značajke svakog pojedinog funkcionalnog sklopa kao i sve razine njihovih veza i međusobnog prožimanja.

Budući da će “ Islamski kulturni Centar” svojim položajem i izrazom sudjelovati u formiranju identiteta grada, predloženo rješenje oblikovanja sakralnog korpusa i cjelovitog kompleksa temelji se na suvremenom načinu plastičnog razmišljanja i iskustva te njihovoj vezi sa prirodom i odlikama same lokacije u ovom slučaju Grada Pule. Konkretno, odabran je primjer iz prirode, indijske lađice- nautilusa odnosno matematički savršene logaritamske spirale koja određuje smjer rasta, simbola masline i povijesnog primjera spiralnog minareta džamije u Samari, kako bi se na najuvjerljiviji način objasnilo jedinstvo mjesta molitve te islamske zajednice i vjere.

Ovim se projektom, bez parafrazirajućih i isključivo dekorativnih tradicionalnih motiva, nastojalo približiti više duhovnoj, a manje formalnoj tradiciji Islama te istovremeno odabirom materijala uklopiti u mediteranski ugođaj korištenjem kamena, suhozida i autohtone vegetacije.

Po islamskoj tradiciji molitvenog prostora, on nikada nije bio ograničen isključivo na zatvoreni prostor, jer se molitva Islamskog puka oduvijek obavljala podjednako na otvorenom, kao i zatvorenom prostoru.
Koristeći prirodni teren u blagom padu uz pristupnu cestu, Džamija s minaretom shvaćena je kao centralno postavljena skulptura koja se spiralno uzdiže; pristupna šetnjica iz ulice Valmade dolazi do pristupnog trga sa stepeništem iz ul. Krševanova Stancija te zatim prelazi u zeleni krov. Uz centralni volumen obložen suhozidom se kaskadno spušta potok koji prelazi u bazen za obredno pranje.
Na isti način tretirano je naglašeno, skulpturalno, oblikovanje minareta, vertikale visine 35 m, smještenog desno od ulaza, na jugozapadnom kutu zgrade. Volumen minareta se širi sa visinom, a molitvenog prostora sužava te tako formiraju kontrastnu cjelinu dva krnja stošca.
Ograđeno dvorište -harem je na jugu parcele, te košarkaško igralište sa tribinom i parkiralištem sjeverno od same građevine.

Pristup Centru je iz ulice Krševanova Stancija, preko velikog i djelomično uzdignutog popločenog pristupnog trga na kojega se s juga pristupa stepeništem, a sjeverno iz ulice Valmade šetnjicom uz nasad maslina. Harem – unutarnje dvorište s maslinikom i mediteranskim niskim raslinjem kao što su ružmarin i lavanda, u dijelu se koristi kao vanjska terasa restorana. Prostor uz ulicu uređuje se kao ozelenjene parkovne površine, sa stazama za posjetioce.
Ostvareno je 43 parkirališnih mjesta za osobne automobile i 2 za autobuse te još 24 pomoćnih mjesta umjesto igrališta prilikom većih manifestacija.
 

Islamski Kulturni Centar u Puli

Islamski Kulturni Centar u Osijeku

Džamija s minaretom shvaćena je kao centralno postavljena skulptura u koju se pristupa sa
natkrivenog vanjskog trga sa šadrvanom. Od ulice i parkirališta blagom rampom ulazi se na trg koji
predstavlja centralno mjesto okupljanja odnosno hall na otvorenom. Južno je povezan sa
ogradjenom vrtom-haremom. Središnja fontana iz koje izlaze četiri staze i stabla jasmina motiv su
rajskog vrta pa harem, usprkos maloj površini, predstavlja ugodno proširenje pristupnog trga.
Zapadno se blagom rampom silazi do susjedne neizgrađene parcele na kojoj predlažemo
podizanje spomen parka. Budući da se radi o ograničenoj površini vezanoj samo na zgradu
Islamskog centra, predložena je eliptična šetnjica sa klupama za sjedenje usmjerenim prema
samom spomeniku- nišanu, uspomeni na poginule Bošnjake u Domovinskom ratu.
Restoran, višenamjenska dvorana i knjižnica sa čitaonicom orjentirani su na prtupni trg. Ulaz u
molitveni prostor i mušku abdesthanu, odnosno u žensku abdesthanu i galeriju molitvenog
prostora putem stepeništa, nalazi se u istočnom dijelu halla. U hallu je garderoba i stepenište sa
liftom kojima se dolazi do sanitarija, servisnih prostorija i garderobi za korisnike sportskog igrališta.
Na međukatu se nalaze uredi, merhamet i tehnička prostorija, a na katu stan imama sa terasom.
U nastavku su dvije učionice i omladinski klub sa čije je terase moguće silći na na pristupni trg.
Ostvareno je 25 parkirališnih mjesta za osobne automobile te još dodatnih 20 na prostoru
košarkaškog igrališta prilikom održavanja većih vjerskih manifestacija.
Minaret, visine 36 m, korespondira sa jablanima, a smješten je desno od ulaza na jugozapadnom
kutu zgrade. Odlikuje se modernom konstrukcijom od čelika sa zavojitim stubištem i zaklonjen je
čeličnim pletivom. Zajedno sa punim volumenom molitvenog prostora u obliku krnjeg stošca sa
kosim krovom formira kontrastnu cjelinu.

Islamski Kulturni Centar u Osijeku

CENTAR ZA SKRB O BOLESNOJ DJECI U ZAGREBU

CENTAR ZA SKRB O BOLESNOJ DJECI U ZAGREBU

BASLER

P O Z I V N I N A T J E Č A J
ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA
ZA POSLOVNO STAMBENI OBJEKT

Zagreb, blok omeđen ulicama Metela Ožegovića i Trnskoga
Basler osiguranje Zagreb d.d., Radnička cesta 37b, 10000 Zagreb

BASLER

SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR VRBANI III

N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja

SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR VRBANI III

 

Osnovni sportski sadržaji ŠRC Vrbani III:


1.A. Olimpijska kuća s raznim sportskim udrugama, manja polifunkcionalna dvorana, sadržaji uprave. Poslovni sadržaji mogući su u manjem udjelu,
1.B. Gradska sportska dvorana s gledalištem (oko 3000 sjedala) i velikim pristupnim trgom,
1.C. Gradski bazen s pratećim sadržajima i gledalištem (oko 2000 sjedala). Poželjno je ostvariti vizualni kontakt s okolnim prostorom.
1.D Hotel za sportaše unutar sportskog kompleksa– hotel za smještaj natjecatelja (sadržaj iz prvonagrađenog natječajnog rada), s pratećim poslovnim i uslužnim sadržajima i ugostiteljskim sadržajima, smješten je uz Ulicu Hrvatskog sokola, Hotel za sportaše kapaciteta do 200 soba najveće je dozvoljene visine do 9 nadzemnih etaža (Po+P+8). Dio sportskog kompleksa koji se odnosi na smještaj natjecatelja i sportaša provjeren je natječajem i čini nedjeljivi dio prostorne cjeline.
1.E. Prateći sadržaji uz otvorene sportske terene
 

SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR    VRBANI  III

NUR

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA NUR- BOROVJE U ZAGREBU

 

 

detaljnije u folderu PROJEKTI

NUR

TRG PRAVDE

N A T J E Č A J

ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA

 

TRGA PRAVDE U ZAGREBU, Selska 2
 

 

Predloženo arhitektonsko rješenje uzima fragmentarnost postojećeg urbanog tkiva u zapadnom dijelu Zagreba kao polaznu činjenicu. Koja je rezultat i niza djelomično realiziranih planova. Cijeli se kvart sastoji od tipološki najrazličitijih građevina – od obiteljskih kuća preko višestambenih zgrada, ureda, vojarni, bolnica do skladišta i tvornica. Osim tipološke raznolikosti, neartikuliranost i nedostatak sadržajnog urbanog prostora druga je oznaka četvrti.

Provjereno i višestruko potvrđeno rješenje s uredskom organizacijom zgrade u obliku češlja, sudski se kompleks nadovezuje i na tipološki srodnu zgradu policije u nedalekom susjedstvu. Sjedište policije arhitekta Tomislava Odaka organizirano je također u obliku češlja pa je oblikovanje sudskih institucija na tragu prepoznatljive artikulacije državnih ustanova. Želja je isto tako bila oformiti i jasno artikulirati prostor s elementima gradskoga trga. Ovaj puta ne samo trga u tradicijskom značenju, nego rješenje koje povezuje elemente trga i ulice, trga i parka, a istodobno sve okolne zaštićene zgrade i drveće ostaviti u intaktnom stanju.

TRG PRAVDE

NOGOMETNI STADION KAJZERICA

Respektirajući karakter okolnog prostora, novim smo volumenom stadiona, stvorili skladan odnos krajobraza Save i heterogenog gradskog prostora, u kojem se sportska funkcija prožima sa poslovnim karakterom urbanističko-arhitektonske cjeline Zagrebačkog velesajma. Zbog težnje da se sačuva što više kvalitetnog zelenila, nogometni teren od umjetne trave stavljen je na krov dvorane.
Nogometni kompleks Kajzerica nalazi se na prostoru južno od Save, na prostoru Novog Zagreba i dio je bloka kojim obodne prometnice formiraju Zagrebački Velesajam.


Nogometni kompleks Kajzerica sastoji se od:
• glavnog centralnog igrališta s tribinama kapaciteta 15.000 posjetitelja
• dvorane s nogometnim igralištem od umjetne trave na krovu
• dva pomoćna igrališta
• parka sa ulaznim trgom


Kompleks se sastoji od dva pravokutna kubusa, postavljenih tako da jedan nalježe na drugi. Viši dio ima četiri etaže; garaža, komercijalni sadržaji, dvorana i VIP galerija. Centralno igralište je okruženo tribinama sa dva nivoa: prateći sadržaji u prizemlju i galerija gledalaca. Visina najvišeg dijela kompleksa je 17 m. Konstruktivni sistem čine; AB stupovi, grede i ploče raspona 8.5/8.5 m. Obodne stepenice sa galerijama su ujedno i nosači sklopivog krova sa sajlama i vodilicama. Konstrukcija im je čelična sa pocinčanim podnim rešetkama . Sklopivi pokrov od PVC folije, služi za zaštitu od sunca i kiše. Na stupovima čelične konstrukcije su jarboli za zastave, a rubovi krova se koriste za postavu reflektora.
 

NOGOMETNI STADION KAJZERICA

POLIVALENTNA RUKOMETNA DVORANA

 


u sklopu ŠRC „Špansko“, Trg Ivana Kukuljevića 2

 

A. SPORTSKI SADRŽAJI 2004 m2
B. KOMUNIKACIJE I PROSTORI ZA GLEDATELJE 719 m2
C. KOMERCIJALNI SADRŽAJI 417 m2

UKUPNA NETTO POVRŠINA A+B+C 3188 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA A+B+C 3666 m2
 

POLIVALENTNA RUKOMETNA DVORANA